ESTRANGERIA

DEPARTAMENT D’ESTRANGERIA

Des del Servei es pretén aconseguir una atenció integral al col·lectiu d’estrangers, oferint un assessorament legal relacionat amb les normes reguladores del dret d’estrangeria: la Llei Orgànica 4/2000 en la seua redacció donada per LO 2/2009, en relació amb el RD 2393/2004, de desenvolupament d’esta llei sobre drets dels estrangers a Espanya i la seua integració social, i el RD 1162/2009, pel que es modifica el citat reglament. Així com el RD 240/2007, sobre entrada i lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans d’estats membres de la Unió Europea.
Les accions que es realitzen consisteixen en un assessorament legal, amb l’explicació detallada i individualitzada dels tràmits necessaris per a regularitzar la situació dels ciutadans estrangers a Espanya. Assessorant en relació amb tràmits de la Llei d’Estrangeria: sol·licituds d’autoritzacions de residència temporal per circumstàncies excepcionals, per reagrupació familiar, autoritzacions de residència i residència i de treball C/A i C/P, i les seues renovacions,  autoritzacions de residència de menors, sol·licituds d’autoritzacions d’estància per estudis i pròrrogues, targetes de residència de familiar de ciutadà de la Unió, modificació de règim comunitari a la situació de residència i treball, etc., així com recursos administratius davant de denegacions de sol·licituds presentades.
També es realitza assessorament relacionat amb sol·licitud de nacionalitat espanyola.

 CURSOS D’ESPANYOL

Per a ciutadans estrangers:

Els cursos s’imparteixen de dilluns a divendres en horari de matins i de vesprades, amb distints nivells:

– alfabetització
– elemental
– intermedi
– avançat