PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

“La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, preveu quina informació han de publicar les Administracions Públiques i, també, entre d’altres, les entitats privades que perceben ajudes públiques, per al coneixement dels ciutadans.

A través del portal es podrà accedir a la informació prevista en la llei, el coneixement del qual siga rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública.

Este portal de transparència ofereix informació sobre l’activitat de Tyrius per als interessats. Inclou, entre altres dades, actuacions, informació corporativa i organitzativa.”

 Estatuts Tyrius

 Auditoria