CONSUM

Amb la promulgació de la Constitució Espanyola, la protecció dels consumidors i dels usuaris es converteix en un principi bàsic que obliga les administracions públiques a assegurar els drets i les llibertats dels ciutadans en este àmbit. En compliment amb esta orde constitucional s’aprovà el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i dels Usuaris, i altres lleis complementàries (BOE número 287, de 30 de novembre). Este text, i les lleis promulgades per les comunitats autònomes, entre les quals cal destacar l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana (DOGV 6487, de 24 de març del 2011), estableix la protecció i la defensa dels consumidors i dels usuaris.

Són drets bàsics dels consumidors i dels usuaris:
a) La protecció cap als riscos que puguen afectar la seua salut o seguretat.
b) La protecció dels legítims interessos econòmics i socials.
c) La indemnització dels danys i la reparació dels perjuís patits.
d) La informació correcta sobre els diferents béns o serveis, i l’educació i la divulgació per a facilitar el coneixement sobre el seu ús adequat, el seu consum o el seu gaudi.
e) L’audiència en consulta, la participació en el procediment d’elaboració de les disposicions generals que els afecten directament i la representació dels seus interessos, a través de les associacions, les agrupacions, les federacions o les confederacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes.
f) La protecció dels seus drets mitjançant procediments eficaços, en especial davant de situacions d’inferioritat, de subordinació i d’indefensió.

I precisament estos drets bàsics són els que es pretenen protegir des de TYRIUS a través de les distintes actuacions i serveis posats a disposició del consumidor i de l’usuari, i que s’ofereixen diàriament a través del Gabinet de Consum del Departament Jurídic.

L’Associació TYRIUS ofereix assessorament, tramita consultes, reclamacions i queixes, ofereix informació i formació en matèria de consum; tot en nom de la defensa i la protecció dels drets i dels interessos dels consumidors i dels usuaris.